Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчид

10-10-2015, 04:54 2882

 

 Овог, нэр: Даваагийн Уранчимэг

Төгссөн сургууль: МУИС-ийн Хууль зүйн сургууль

Ажилласан байдал: 1999 оны 8 сараас 2002 оны 4 сар

Дундговь аймгийн Татварын хэлтэст хэрэг бүртгэгч байцаагч

2002 оны 4 сараас 2005 оны 12 сар Дундговь аймаг дахь

Сум дундын шүүхэд нарийн бичгийн дарга

2005 оны 12 сараас 2013 оны 12 сар Дундговь аймаг дахь

сум дундын шүүхийн шүүгч

2013 оны 12 сараас 2015 оны 7 сарын 1-н хүртэл

Сум дундын 11 дүгээр шүүхийн шүүгч

2015 оны 7 сарын 1-нээс Дундговь аймаг дахь

Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны

шүүхийн шүүгчээр ажиллаж байна

 

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Овог, нэр: Лхагвасүрэнгийн Хишигдэлгэр
Төгссөн сургууль: ‘’Сутай’’ ХЭЗДСургууль, МҮИС-ийн эрх зүйн магистр
Ажилласан байдал: 2006-2008 онд  Дундговь аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр
гүйцэтгэх албанд шийдвэр гүйцэтгэгч 2008-2009 онд Орхон аймгийн
ЭХЭУБА-нд архив, бичиг хэргийн эрхлэгч 2009-2015 онд Орхон аймгийн
Улсын бүртгэлийн хэлтэст улсын бүртгэгч 2015 оны 10 сарын 29-ний өдрийн
Ерөнхийлөгчийн зарлигаар дундговь аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн
анхан шатны шүүхийн шүүгчээр ажиллаж байна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Овог,нэр:Гүнбаяр Баярдаваа

Төгссөнсургууль:1998-2003ондМУИС ХЗС эрхзүйчмэргэжлээр/бакалавр/
2003-2005ондМУИС-ХЗСхуульзүйнухааны магистр

Ажилласанбайдал:

1. 2004.06.04–2007.07.25Хөвсгөлаймаг дахьШүүхийншийдвэргүйцэтгэхалбанд шийдвэргүйцэтгэгч
2. 2007.07.25 - 2009.08.31Хөвсгөлаймагдахь ИБМА-ндМэргэжилтэн
3. 2009.08.31-2014.07.18Хөвсгөлаймагдахь Улсынбүртгэлийнхэлтэстулсынбүртгэгч, хяналтынбайцаагч
4. 2014.07.18-2014.12.25Хөвсгөлаймгийн ӨмгөөлөгчдийнзөвлөлдӨмгөөлөгч
5. 2014.12.25-2017.06.23Хуульзүйн туслалцаанытөвийнХөвсгөлаймагдахь салбартУлсынахлахөмгөөлөгч
6. 2017.06.23–ДундговьаймагдахьСум дундыниргэнийхэргийнанханшатны шүүхийншүүгч

Иргэн танд

Шүүхийн шинэтгэлийн 10 үр дүн


Улсын тэмдэгтийн хураамж гэж юу вэ?

Хандалтын тоолуур
Санал асуулга
 

Та шүүхийн талаарх мэдээллийг хаанаас авдаг вэ?

 
 
ХАМТРАН АЖИЛЛАГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД