Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

Тамгын хэлтсийн чиг үүрэг

10-10-2015, 05:01 2310
Шүүхийн тамгын газар нь Шүүхийн Захиргааны тухай хуульд зааснаар дараах чиг үүрэг, бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Үүнд
       : 21 дүгээр зүйл.Шүүхийн тамгын газрын чиг үүрэг 21.1.Шүүхийн тамгын газар захиргааны удирдлагын дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:21.1.1.энэ хуулийн 6-12 дугаар зүйлд заасан чиг үүргийг тухайн шүүх дээр хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;21.1.2.шүүхийг өдөр тутмын үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулах нөхцөлөөр хангах;21.1.3.шүүхийн хөдөлмөр зохион байгуулалт, дотоод журмын биелэлтэд хяналт тавих;21.1.4.шүүхэд хэрэг, нэхэмжлэл, гомдол, хүсэлтийг хүлээн авч, бүртгэх;21.1.5.шүүхийн бичиг хэрэг, захидал харилцаа, шуудан, архивын үйл ажиллагааг зохион байгуулах; 21.1.6.шүүхийн эд хөрөнгийн бүртгэл, тооллого, эзэмшил, ашиглалт, хамгаалалтыг зохион байгуулж, эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах арга хэмжээ авах; 21.1.7.хэргийн эд мөрийн баримтыг хадгалах, зөөвөрлөх.22 дугаар зүйл.Шүүхийн тамгын газрын даргын бүрэн эрх22.1.Шүүхийн тамгын газрын дарга дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:22.1.1.шүүхийн тамгын газрыг өдөр тутмын удирдлагаар хангах;22.1.2.шүүхийн тамгын газрын ажилтныг томилох, чөлөөлөх;22.1.3.шүүхийн тамгын газрын төсвийг захиран зарцуулах, тайлагнах;22.1.4.шүүхийн тамгын газрын ажлын тайланг тухайн шүүхдээ танилцуулах;22.1.5.хууль тогтоомжид заасан бусад бүрэн эрх. 22.2.Шүүхийн тамгын газрын дарга үйл ажиллагаагаа Ерөнхий зөвлөлийн өмнө хариуцан тайлагнана.22.3.Шүүхийн тамгын газрын даргын бүрэн эрхийг Ерөнхий шүүгч болон шүүгч хэрэгжүүлэхийг хориглоно. 
Иргэн танд

Шүүхийн шинэтгэлийн 10 үр дүн


Улсын тэмдэгтийн хураамж гэж юу вэ?

Хандалтын тоолуур
Санал асуулга
 

Та шүүхийн талаарх мэдээллийг хаанаас авдаг вэ?

 
 
ХАМТРАН АЖИЛЛАГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД